دوره MCSE | دوره مایکروسافت MCSE 2019


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره MCSE | دوره مایکروسافت MCSE 2019مهندس تیمارشنبه دوشنبه چهارشنبه 17 الی 20۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۷:۰۰:۰۰2254,000,000آنلاین

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره SCOMمهندس تیماریکشنبه‌ها 17 الی 20۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۷:۰۰:۰۰301,700,000آنلاین
ثبت نامدوره SCCMمهندس تیمارسه‌شبنه‌ها 16 الی 20۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰401,700,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی Exchange Serverمهندس آجرلوپنج‌شنبه و جمعه 9 الی 13۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۰۹:۰۰:۰۰601,850,000آنلاین